Előző fejezet Következő fejezet

Irodalomjegyzék

Ádám István

   1980 (szerk.) Szikszó. Egy abaúji község története. Szikszó.

Adatok B.-A.-Z. megye községeiről.

   1968 Miskolc.

A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. I. kötet.

   1904 Kassa.

Ákosfy Barna

   1938 A szikszói harc 1588-ban. Magyar Katonai Szemle. 1938/9.

Általános mezőgazdasági összeírás. 4–6. köt.

   1972 Budapest.

A Magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint részletezve.

   1882 Budapest.

A népmozgalom főbb adatai községenként 1901–1968.

   1969 Budapest.

Az 1941. évi népszámlálás. 2. Demográfiai adatok községek szerint. Történeti Statisztikai Kötetek.

   1976 Budapest.

Az 1941. évi népszámlálás. 5. Lakóházak- és lakásadatok községek szerint. Történeti Statisztikai Kötetek.

   1982 Bp.

Az 1941. évi népszámlálás. 3/a. Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret. Történeti Statisztikai Kötetek.

   1983 Bp.

Balassa Iván–Ortutay Gyula

   1979 Magyar néprajz. Budapest.

Balassa M. Iván

   1967 Népi építészeti gyűjtés. MNM. EA. 8450.

Bán Péter

   1989 (szerk.) Magyar történelmi fogalomtár. I–II. kötet. Budapest.

Bánkuti Imre

   1989 A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1703–1704. Miskolc.

Barna János

   1931 Szerencs és vidéke. (Magyar városok monográfiája IX.) Bp.

Baross Károly–Németh József

   1893 Magyarország földbirtokosai. Budapest.

Belupszky Pál

   1979 Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai. (Településformáló folyamatok a megye falusi térségeiben.) Földrajzi Értesítő 3–4. 1979. 339–370. p. Miskolc.

Bencze Géza

   1989 A Csavaripari Vállalat száz éve (1889–1989). Eger.

Bíró Sándor–Szilágyi István

   1949 (szerk.) A magyar református egyház története. Budapest.

Blazovich László–Géczi Lajos

   1996 (szerk.) Anjou-kori oklevéltár. XI. köt. Budapest-Szeged.

Bodgál Ferenc

   1970 Borsod megye néprajzi irodalma. Miskolc.

Bodor Antal–Gazda István

   1984 Magyarország honismereti irodalma 1527–1944. Budapest.

Bogdán István

   1991 Magyarországi űr-, térfogat-, súly és darabmértékek 1874-ig. Budapest.

   1996 Magyarországi hossz- és földmértékek 1601–1847. Budapest.

Boros László

   1994 Adalékok a Szikszó-csereháti borvidék történeti földrajzához. In.: Simon–Boros, 1994. 155–176. p. Miskolc–Nyíregyháza.

Borovszky Samu

   1905 (szerk.) Zemplén vármegye. Bp.

   1909 (szerk.) Borsod vármegye története a legrégebbi időktől a jelen korig. Bp.

Borsa Iván

   1961–1987 (szerk.) Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1272–1301. II. köt. 2–4. füzet. Bp.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontosabb statisztikai adatai

   1957 Miskolc.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyvei

   évenként Miskolc.

Borus József

   1965 Felszabadító hadműveletek Borsod-Abaúj-Zemplénben. In.: Deák Gábor (szerk.): Történelmi évkönyv. I. köt. 185–196. p. Miskolc.

Böhm Vilmos

   é. n. Két forradalom tüzében. Budapest.

Czobor Alfréd–Kemény Lajos

   1910–1918 Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. Kassa.

Csánki Dezső

   1890 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. kötet. Bp.

Csatlós Istvánné

   1989 Abaúj-Torna, Gömör-Kishont és Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1918-ig. Miskolc.

Csíkvári Antal

   1939 (szerk.) Abaúj-Torna vármegye. (Vármegyei szociográfiák VII.) Bp.

   1940 (szerk.) Zemplén vármegye. (Vármegyei szociográfiák XI.) Bp.

Csoma József

   1897 Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa.

   1912 Abaúj-Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa.

Csorba Csaba

   1990 (szerk.) Zemlpén vármegye katonai leírása (1780-as évek). Miskolc.

   1993 (szerk.) Abaúj-Torna vármegye katonai leírása (1780-as évek). Miskolc.

   1994 Az Árpád-kori vármegyéktől Borsod-Abaúj-Zemplénig. In.: Viga Gyula (szerk.): Megyekönyv. 81–130. p. Miskolc.

Dankó Imre

   1991 A Sajó-Hernád melléki hajdútelepek. Sárotaljaújhely.

Deák Gábor

   1965 A századeleji kivándorlás gazdasági, társadalmi, politikai okainak vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatai tükrében. In.: Deák (szerk.): Történelmi évkönyv I. 153–165. p. Miskolc.

   1965 (szerk.) Történelmi évkönyv I. köt. Miskolc.

Deák Gábor–Gyimesi Sándor

   1965 Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez. Miskolc.

Dely Károly

   1975 Vártúrák kalauza. Budapest.

Dienes Dénes

   2000 Református iskolák Felső-Magyarországon 1596–1672. Sárospatak.

   2001 Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Bp.

Dobány Zoltán

   1999 A Cserehát történeti földrajza (18–20. század). Nyíregyháza.

Dobrossy István

   1996–99 (szerk.) Miskolc története I–III. Miskolc.

Domonkos Ágnes

   é. n. A kender termesztése és feldolgozása a Sajó és Hernád völgyében. MNM. EA. 24150.

Engel Pál–Kirstó Gyula–Kubinyi András

   1998 Magyarország története 1301–1526. Bp.

Eperjesi Károly

   1966 A magyar falu története. Bp.

Erős Zoltán

   1985 Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Budapest.

Esze Tamás

   1985 Kuruc vitézek folyamodványa 1703–10. Budapest.

Fényes Elek

   1844 Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja geographiai tekintetben. Bp.

   1847 Magyarország leírása. Bp.

   1851 Magyarország geographiai szótára. I. kötet. Pest.

Fónagy Zoltán

   2001 Modernizáció és polgárosodás 1849–1914. Debrecen.

Franyó Vilmos

   1990 A Sajó–Hernád hordalákkúpja a negyedkori földtani események tükrében. Földrajzi értesítő. 15.

Frater J. Zsuzsa

   1980 Az 1855. évi kolerajárvány Magyarországon. Bp.

Frisnyák Sándor

   1995 Tájak és tevékenységi formák. (Földrajzi tanulmányok). Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 2. Miskolc–Nyíregyháza.

   1997 Magyarország történeti földrajza. Bp.

Fügedi Márta

   1997 Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc.

Genthon István

   1961 Magyarország művészeti emlékei. II. kötet. Bp.

Gerencsér Miklós

   1989 Az északi arcvonal. Budapest.

Gergely András

   1998 (szerk.) 19. századi magyar történelem 1790–1918. Bp.

Görgey Artúr

   1988 Életem és működésem. Budapest.

Gunst Péter–Lőkös László

   1982 (szerk.) A mezőgazdaság története Bp.

Gunst Péter

   1996 Magyarország gazdaságtörténete (1914–1989). Bp.

Gyalay Mihály

   1989 Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Bp.

Gyáni Gábor–Kövér György

   1998 Magyarország társadalomtörténete a reformkorból a második világháborúig. Bp.

Györffy György

   1963 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp.

Hellebrandt B. Magdolna

   1985 Bronztárgyak Ócsanálos-Várdombról. Hermann Ottó évkönyv XXIV. Miskolc.

Honvári János

   1997 (szerk.) Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Bp.

Högye István–Seresné Szegőfi Anna–Tóth Péter

   1983 Borsod-Abaúj-Zemplén megye történeti helységnévtára 1870–1983. Miskolc.

Hunfalvy János

   1886 Magyar Birodalom földrajza. Különös tekintettel a néprajzi viszonyokra. Budapest.

Iglói Gyula

   1997 Miskolc környékének katonai leírása 1854-ből. In.: Levéltári évkönyv VIII. 281–299. p. Miskolc.

Illés László

   é. n. Adalékok Onga község agrártörténetéhez. (Kézirat.)

   é. n. A 2. miskolci csata. (Kézirat.)

   é. n. Vázlatok a község 1944 utáni történetéből (Kézirat.)

Jeney Andrásné–Tóth Árpád

   1997 (szerk.) A történelmi Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján (1893–1913). Bp.

Káldy-Nagy Gyula

   1970 Harács-szedők és ráják. Bp.

Kállay István

   1985 Úriszéki bíráskodás a XVIII–XIX. században. Bp.

Kandra Kabos

   1889 (szerk.) Váradi Regestum. Budapest.

Katona Tamás

   1988 (szerk.) Magyarországi hadjárat 1849. Bp.

Kazinczy Ferenc

   1987 Az én életem. Budapest.

Kázmér Miklós

   1993 Régi magyar családnevek szótára XIV–XVII. sz. Bp.

Kemény Lajos ifj.

   1888 Abaúj-Torna vármegye az Árpádok alatt. Kassa.

Kemény Lajos

   1912 Abaúj- és Tornavármegye története a honfoglalástól az 1526. évig. Kassa.

   1913 Abaúj vármegye és a török harcok. Hadtört. Közlem. 1913. 606–610. p.

   1915 Abaúj-Tornavármegye történeti monográfiája (Abaúj-Tornavármegye története 1527–1648). Kassa.

Kempelen Béla

   1911–1932 Magyar nemes családok I–XI. köt. Bp.

Kenyeres Ágnes

   1967–1982 (szerk.) Magyar életrajzi lexikon. Bp.

Kiséry László

   1959 Harangod vidéke. In.: Borsodi földrajzi évkönyv II. Peja Győző–Frisnyák Sándor. (szerk.) 71–75. p. Miskolc.

Kiss Lajos

   1983 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp.

Kluger Lászlóné–Hubay Ágnes

   1968 Tanácsköztársaság eseményei Borsodban. Miskolc.

   1969 25 éve szabadult fel megyénk. Miskolc.

Korponay János

   1866–1878 Abaújvármegye monographiája. Kassa.

Kósa László–Szemerkényi Ágnes

   1989 Apáról-fiúra. Bp.

Kovács Béla

   1987 Az Egri egyházmegye története 1596-ig. Eger.

Kovacsics József

   1957 (szerk.) A történeti statisztika forrásai. Bp.

   1963 (szerk.) Magyarország történeti demográfiája. Bp.

Kováts Dániel

   1982 (szerk.) Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén. Miskolc.

Kováts J. István

   1942 (főszerk.) Magyar református templomok. Bp.

Köpeczy Béla–R. Várkonyi Ágnes

   1976 II. Rákóczi Ferenc. Budapest.

Kövér György

   1982 Iparosodás agrárországban. Bp.

Kristó Gyula

   1990–1998 (főszerk.) Anjou-kori oklevéltár I–V, VII–VIII. és XI. köt. Bp.–Szeged.

   1994 Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) Bp.

Kunt Ernő–Szabadfalvi József–Viga Gyula

   1984 Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc.

Lipszky Joannes

   1808 Repertorium locorum objectorumane in XII. tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatine et continiorum militarium magai item principatus Transylvanie. Buda.

Magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. I–II. kötet.

   1897 Bp.

Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben

   1936. Bp.

Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., 1857. és 1870. években

   1984 Bp.

Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme.

   1865 Buda.

Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720–21.

   1896 Bp.

Magyar városok és községek

   1958 Bp.

Makkai László

   1964 Robot-summa-taxa. Történelmi Szemle 2.

Maksay Ferenc

   1971 A magyar falu középkori településrendje. Bp.

   1990 Magyarország birtokviszonyai a 16. sz. közepén. Bp.

Mályusz Elemér

   1951 (szerk.) Zsigmondkori oklevéltár. I. köt. Bp.

   1984 Zsigmond király uralma Magyarországon 1387–1437. Bp.

Mályusz Elemér–Borsa Iván

   1993–1997 Zsigmondkori oklevéltár II–V. köt. Bp.

Mészáros István

   1968 A magyar nevelés története 1790–1849. Bp.

Mészáros Lázár

   1867 Mészáros Lázár emlékiratai. I. kötet. Pest.

Mezőgazdasági összeírás 1981. Magyarország állatállománya

   1981 Bp.

Mezőgazdasági összeírás 1981. Magyarország földterülete

   1982 Bp.

Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870–1970. III. Községsoros adatok. Állattenyésztés 1–5. köt.

   1972 Bp.

Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870–1970. III. Községsoros adatok. Földterület

   1972 Bp.

Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870–1970. III. Községsoros adatok. Növénytermesztés

   1972 Bp.

Molnár Béla

   1999 Arnót története. Arnót.

Molnár Endre

   1935 (szerk.) Abaúj-Torna vármegye. Magyar városok és vármegyék monográfiája XVII. Bp.

Nagy Iván

   1857–1865 Magyarország családi czimerekkel és nemzedéki táblákkal I–XIII. köt. Bp.

Nagy Lajos

   1828 Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae, partiumque eidem dadnexarum. Buda.

Nováki Gyula–Sándorfi György

   1992 A történeti Borsod vármegye várai (az őskortól a kuruc korig). Budapest–Miskolc.

Ongai Krónikás

   1990–98 A Faluvédő Egyesület időszaki kiadványa. Onga.

Ortutay Gyula

   1977–1982 (főszerk.) Magyar néprajzi lexikon I–V. Bp.

Országos Mezőgazdasági Címtár IV. Tisza-jobbpartja. Budapest.

   1936 (szerk.) Mezőgazdasági Kamarák igazgatói

Pécsi Márton–Sárfalvi Béla

   1960 Magyarország földrajza. Bp.

Pesty Frigyes

   1864 Abaúj vármegye leírása 1864-ben. In.: OSZK kézirattára. Bp.

   1888 Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Bp.

Piti Ferenc

   1999 (szerk.) Anjou-kori oklevéltár. XXIII. köt. Bp.–Szeged.

Porkoláb Tibor

   1997 Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben. Miskolc.

Pölöskei Ferenc–Gergely Jenő–Izsák Lajos

   é. n. Magyarország története 1918–1990. Bp.

Putz József–Zsíros Sándor

   1996 Szülőföldünk Felsőzsolca. Felsőzsolca.

Rakaczky István

   1998 (szerk.) A Cserehát turistakalauza. Miskolc.

Rémiás Tibor

   1994 (szerk.) Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. Válogatás az 1910–1918. évfolyamok anyagából. Abaúji Múzeum Baráti Körének kiadása.

Román Ernő

   1926 Az Alsóborsodi s az ősrégi Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegye története. Miskolc.

Román János

   1968 Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyék XVI–XVII. századi gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténetéhez a Liber Redituumok alapján. Történelmi évkönyv II. (szerk.: Deák Gábor) 109–157. p. Miskolc.

   1977 (szerk.) Mária Terézia-kori urbáriumok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban. Borsodi levéltári füzetek 5. Miskolc.

   1977 (szerk.) Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár kéziratos térképein Borsodi levéltári füzetek 7. C–J. Miskolc.

Romsics Ignác

   1999 Magyarország története a XX. században. Bp.

Simon István–Boros László

   1994 (szerk.) Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv. Földrajzi tanulmányok dr. Frisnyák Sándor 60. születésnapja tiszteletére. Miskolc-Nyíregyháza.

Sisa József–Dora Wiebenson

   1998 Magyarország építészetének története. Bp.

Soós Imre

   1985 Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp.

Somlyai M. Magda

   1965 Az 1945-ös földreform. Bp.

Sugár István

   1980 Borsodi oklevelek a Heves Megyei Levéltárban 1245–1521. Bp.

Sváb Antal

   1995 (szerk.) Abaúji iskolák és tanítók.

Szabadfalvi József–Cseri Miklós

   1992 (szerk.) B.-A.-Z. megye képes műemlék jegyzéke I. Miskolc és környéke. HOM évkönyv. Miskolc

Szabó István

   1966 A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század). Bp.

   1969 A középkori magyar falu. Bp.

   1976 A nemesség és parasztság osztály viszonyai a XVI–XVIII. században. Bp.

Szabó Lajos

   1952 Tiszáninnen református egyházközösségek lelkészei. I. köt. Bp.

Szántó Imre

   1997 A helytörténeti kutatások elméleti és módszertani kérdései. Bp.

Szathmáry László

   1986 Az ongai és a vadnai középső-neolitikus csontvázak. In.: Gyulai Iván–Szakáll Sándor (szerk.): Natura Borsodiensis. 74–97. p. Miskolc.

Sziklay János–Borovszky Samu

   1896 (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Abaúj-Torna. Bp.

Takács László

   1998 Onga története. Onga.

   2000 (szerk.) Onga XX. századi története fotók tükrében. Onga.

Takács Péter–Udvari István

   1991 Adalékok Abaúj vármegye 18. század végi vásáraihoz és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII–XXIX. Miskolc 195–206. pp.

Takács László–Kovács György

   1999–2001 (szerk.) Ongai Kékdaru. Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa. Onga.

Tátrai Zsuzsanna–Karácsony Molnár Erika

   1997 Jeles napok, ünnepi szokások. Bp.

Thaly Kálmán

   1974 (szerk.) Archívum Rákóczianum. III. kötet. Bp.

Tiszáninneni evangélikus református egyházkerület névkönyvei (hiányosan)

   1863–1927 Sárospatak.

Tóth Szabó Pál

   1903 Giskra, különös tekintettel Abaúj-megyére. Bp.

Tóvári Judit

   1983 Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája. Miskolc.

Turkovics Barnabás

   1996 (szerk.) Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 9. B.-A.-Z. megye. Bp.

Udvari István

   1990 Abaúj, valamint Torna vármegyék jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a XVIII. század második felében. Tokaj és Hegyalja. II. kötet. Tokaj.

Vályi András

   1796–1799 Magyarország leírása. I–III. köt. Buda.

Várady József

   1989 Tiszáninnen református templomai. Debrecen.

Varga Gézáné

   1970 (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén megye története és legújabbkori adattára. Miskolc.

Varga János

   1969 A jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767. Bp.

Vermes Ernő–Földes Lajos

   1932 Abaúj vármegye és társadalma 1931-ben. Szikszó.

Viga Gyula

   1994 (szerk.) B.-A.-Z. Megyekönyv. Miskolc.

Wellmann Imre

   1979 A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp.

Wenczel Gusztáv

   1860–74 Árpád-kori okmánytár. I–XII. köt. Bp.

Wolf Mária

   1989 Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén. Miskolc.

Wolf Mária–Simán Katalin

   1983–84 A HOM ásatásai és leletmentései 1983-ban. In.: HOM évkönyv 22/23. 75–88. p. Miskolc.

Zsinka Ferenc

   1929 (szerk.) Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Bp.

Zsíros Sándor

   1993 Felsőzsolca története. Felsőzsolca.

Egyéb felhasznált kiadványok, könyvek: cím-, név-, adat- és helységnévtárak, népszámlálásokkal kapcsolatos kiadványok, statisztikai évkönyvek, statisztikai forráskiadványok, újság cikkek.

Forrásjegyzék

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. (Acta politica.)

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod vármegye be nem jegyzett törvényszéki iratok. (Acta iudicialia non protocollata.)

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/e. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod vármegye közgyűlési iratai.

B.-A.-Z. M. Lt. VII. 1/c. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Úrbéri törvényszéki iratok a jobbágyfelszabadítás és tagosítási (úrbéri) perek ongai dokumentumai.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 401/b. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Abaúj- Torna vármegye alispánjának iratai.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 407. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Szikszói járás főszolgabírájának iratai.

B.-A.Z. M. Lt. V–184. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Onga nagyközség közigazgatási iratai (képviselő-testületi jegyzőkönyvek).

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Négyessy-Szepessy család levéltára.

B.-A.-Z. M. Lt. XVII. 107. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Onga község Nemzeti Bizottságának iratai.

B.-A.-Z. M. Lt. Bm. T-U. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Kéziratos térképek.

B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, mikrofilm gyűjtemény.

HOM. HTD. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Helytörténeti Adattár.

HOM. NA. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Néprajzi Adattár.

HOM. RA. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Régészeti Adattár.

MNM. EA. Magyar Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár.

MNM. F. Magyar Néprajzi Múzeum, Fotótára.

MOL. DL. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltára.

MOL. U. et. C. E. 156. Magyar Országos Levéltár, Urbaria et Conscriptiones.

OPH. Onga község Polgármesteri Hivatala, Irattár.

OREA. Ongai Református Egyház, Anyakönyvek, Lelkészi Hivatal, Onga.

ORE. jkv. Ongai Református Egyház, Presbitérium jegyzőkönyvei, Lelkészi Hivatal, Onga.

OSZK. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattára.

SOA. AZ. Kassai Megyei Levéltár, Szlovákia, Abaújska Zupa.

SRKA. Sárospataki Református Kollégium, Tud. Gyűjteményének Adattára.

SRKL. Sárospataki Református Kollégium, Tud. Gyűjteményének Levéltára.

  
Előző fejezet